Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

  1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), “Studio” mobil uygulamasını (“Uygulama”) indiren veya www.mindfulnessstudio.app internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanan gerçek veya tüzel kişi (“Kullanıcı”) ile “Levent Mahallesi Çayırçimen sok. Emlak Bankası Blokları A2 Blok No:3 İç Kapı No:36 adresinde bulunan “MİNDFULNESS ALLİANCE EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ” (“Şirket”) arasında gerçekleşmiş olup, Sözleşme maddeleri Kullanıcı’nın Uygulama’yı mobil cihazına indirmesi ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanmaya başlaması ile birlikte, Kullanıcı tarafından kabul görmüş ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

 

İşbu Sözleşmede Kullanıcı ve Şirket gerektiğinde tek olarak “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.     Hizmetin Tanımı – Sözleşme Konusu

Studio” Uygulaması Kullanıcıların streslerini yönetmelerine, konsantrasyonlarını arttırmalarına, zihinlerini boşaltmalarına, daha iyi beslenmelerine, daha kaliteli bir yaşam sürmek için gerekli fiziksel/zihinsel alışkanlıklar geliştirmelerine yardımcı olacak bilgi ve egzersizleri, görsel ve/veya işitsel veya yazılı olarak, uzmanlarından konu anlatımı ya da kayıtlı “video/ses/yazılı içerikler” aracılığıyla tavsiye niteliğinde sunan bir uygulamadır.

İşbu Sözleşme Uygulama ve İnternet Sitesi’nin kullanım koşulları ve Kullanıcı ile Şirket’in hak ve yükümlülüklerini düzenler.

3.     İçerik Kullanımı

Şirket, İnternet Sitesi ve Uygulama’nın genel görünüm ve tasarımı ile İnternet Sitesi ile Uygulama’daki tüm bilgi, resim, her türlü marka, İnternet Sitesi alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve Materyaller yasal koruma altındadır. İnternet Sitesi ve/veya Uygulama’da bulunan Materyaller; önceden yazılı izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. İnternet Sitesi ve/veya Uygulama’nın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz.

 

 

Kullanıcıya tanımlanan veya kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin ve/veya kullanım haklarının, üçüncü kişi veya kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin ve/veya hakların Kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılması hali dahil) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer bir Kullanıcının özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmektedir.

 

Şirket, İnternet Sitesi’nin veya Uygulama’nın ve diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

 

Şirket, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden iletilen tüm içerik Şirket’e ait olup, işbu içerik pazarlama amacıyla kullanılabilir.

 

 

 

 

4.     Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

4.1. KullanıcıUygulama ve İnternet Sitesi’ndeki ücretsiz içerik ve egzersizleri Uygulama’yı indirip üyeliğini tamamlamasını müteakiben, ücretli içerik ve egzersizleri ise Uygulama’yaUygulama ve İnternet Sitesi’nin kendisine sağlayacağı ödeme yöntemlerini kullanmak suretiyle ödemeyi yapmasını müteakiben kullanma hakkına sahip olacaktır.

4.2. Kullanıcı, kendisinden istenilen bilgileri tam ve gerçeğe uygun olarak bildireceğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak bildirilmesinden ve bu eksik veya gerçeğe aykırı bildirimden kaynaklanabilecek sonuçlardan sorumludur.

4.3. KullanıcıUygulama’yı indirerek 18 yaşının üzerinde olduğunu beyan ve kabul eder. 18 yaşını doldurmamış olan Kullanıcı’nın veli veya vasisinin bu Sözleşme’ye açık onayının alınmış olduğu kabul edilir.

4.4. Uygulama ve İnternet Sitesi içindeki her türlü bilgi, egzersiz ve içerik Kullanıcı’nın ortalama olarak herhangi bir tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı olmadığı varsayılarak tavsiye niteliğinde hazırlanmıştır ve kişiye özel değildir. Kullanıcı, bu durumu bilerek Uygulama ve İnternet sitesi’ni kullanmakla ve kullanım öncesi gerek görüyorsa doktorunun onayını almakla yükümlüdür. ŞirketKullanıcı’nın tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı nedeni ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulamaz.

 

4.5. Kullanıcı egzersizleri veya kendisine verilen bilgileri, Kullanıcı’ya verilen tavsiye ve talimatlara uygun olarak uygulamakla yükümlüdür.

 

4.6. Kullanıcı, Uygulama ve İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirdiği tüm işlem, konuşma, görüntülü görüşme ve yazışmalarda, Uygulama ve İnternet Sitesi’ne yüklediği içeriklerde işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Uygulama ve İnternet Sitesi  üzerinde belirtilen ve Şirket tarafından zaman zaman güncellenebilecek olan tüm koşullara, Uygulama içinde belirtilen iptal ve derse katılmama kurallarına, T.C. Kanunları ile yürürlükteki her türlü mevzuata ve ahlak/adap kurallarına uygun hareket edeceğini; Uygulama ve İnternet Sitesi  üzerinden yaptığı tüm işlemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.7. KullanıcıUygulama ve İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlak ve adap kurallarına aykırı, başkalarını rahatsız edecek şekilde, hukuka aykırı bir amaç için veya başkaca gerçek veya tüzel kişilerin haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde kullanamaz. Kullanıcı, diğer kullanıcıların Uygulama ve İnternet Sitesi’ni kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları veya veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz ve kilitleyemez, verileri yanıltıcı, hileli girişimlerde bulunamaz. İşbu hususlara aykırılık halinde doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

 

4.8. KullanıcıUygulama ve İnternet Sitesi’ne giriş yapmak için kullandığı şifre ve bilgilerin gizliliği ve güvenliğinden münhasıran sorumludur. Kullanıcı, bu bilgileri ve şifreyi 3. şahıs gerçek ya da tüzel kişilerle ve/veya başkaca kuruluşlarla paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği hususunda herhangi bir def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

4.9. ŞirketKullanıcı tarafından Uygulama ve İnternet Sitesi’ne yüklenen bilgi ve içerikleri Kullanıcı’nın ve/veya başkaca 3. şahısların erişimine kapatabilecek veya silebilecektir. Şirket, Kullanıcı tarafından Uygulama ve İnternet Sitesi’ne yüklenen içerikler ve Uygulama ve İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere, kurulan her türlü iletişimi her zaman izleyebilecek, kontrol edebilecek ve bu iletişime ilişkin tüm bilgileri saklayabilecektir. Kullanıcı bu hususlar hakkında tam olarak bilgilendirilmiş olup, bunları kabul etmektedir.

 

4.10. KullanıcıUygulama ve İnternet Sitesi üzerinden kurulacak iletişimin yalnızca Uygulama ve İnternet Sitesi kapsamına ilişkin olduğunu; Uygulama ve İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde özel iletişim amacıyla kullanmayacağını; Sözleşme konusu faaliyet dışında başka amaçla iletişim kurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.11. Kullanıcı’nın sisteme girdiği bilgiler, sadece Kullanıcı’nın talebi ile değiştirilebilir.

4.12. ŞirketUygulama ve İnternet Sitesi’nin içeriğini ve/veya Kullanıcı’ya sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman, tamamen kendi takdirine göre, değiştirme, sona erdirme veya bu hizmetlere yenilerini ekleme hakkını haizdir. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket tarafından kendisine herhangi bir taahhütte bulunulmadığını bilmekte ve Şirket’e karşı herhangi bir iddia ile tazminat veya her ne ad altında olursa olsun bedel talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.13. Kullanıcı bu Sözleşme’ye istediği anda erişme, kayıt etme ve Sözleşme’yi uyuşmazlık durumunda kullanma hakkına sahiptir.

4.14. Kullanıcı, diğer Kullanıcılar’ın Uygulama ve İnternet Sitesi’ni kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları veya veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez, hile girişimlerinde bulunamaz. Kullanıcı, işbu hükümde belirtilen fiillerde bulunması halinde Kullanıcı’nın hesabının sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

 

4.15. Şirket, bu Sözleşme’de belirtilen kullanım koşullarını güncelleme hakkını haizdir.  Kullanım koşulları ve Sözleşme değişiklikleri Uygulama ve İnternet Sitesi üzerinde yayınlanması itibariyle yürürlüğe girmiş kabul edilir.

4.16. Uygulama ve İnternet Sitesi, Şirket’in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine veya uygulamalara bağlantı veya referans içerebilir. Şirket, bağlantı kapsamındaki uygulamaların içeriklerinden veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 

 

 

 

 

 

5.     Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri

5.1. ŞirketUygulama veya İnternet Sitesi yolu ile Kullanıcı’laraKullanıcı’ların streslerini yönetmelerine, konsantrasyonlarını arttırmalarına, zihinlerini boşaltmalarına, daha iyi beslenmelerine, daha kaliteli bir yaşam sürmek için gerekli fiziksel/zihinsel alışkanlıklar geliştirmelerine yardımcı olacak bilgi ve egzersizleri, görsel ve/veya işitsel veya yazılı olarak, uzmanlarından konu anlatımı ya da kayıtlı “video/ses/yazılı içerikler” aracılığıyla tavsiye niteliğinde sunacaktır.

5.2. Şirket, mücbir sebepler, bağlantı sorunları, internet kesintileri, tedarikçilerden kaynaklanan nedenler, kullanım hataları ve Kullanıcı’nın Uygulama ya da İnternet Sitesi’ni kullandığı cihaza veya cihazın işletim sistemi versiyonuna bağlı olan nedenler ile Uygulama’da ve İnternet Sitesi’nde oluşabilecek kesinti ya da aksaklıklardan sorumlu değildir.

5.3. Uygulama ve İnternet Sitesi kişiye özel ve bireysel kullanım içindir. ŞirketKullanıcı’nın Uygulama’yı veya İnternet Sitesi’ni  bu Sözleşme’de yer alan maddelere aykırı olarak kullandığını tespit etmesi durumunda Kullanıcı’nın üyeliğini durdurabilir, askıya alabilir ya da tamamen sonlandırabilir. Bu halde Kullanıcı Şirket’ten herhangi bir isim altında hiçbir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

5.4. Şirket, Kullanıcı’ya daha iyi bir hizmet verebilmek ya da Kullanıcı’yı çeşitli kampanyalara davet edebilmek amacıyla Kullanıcı’nın bazı kişisel bilgilerini (ad ve soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası vb.) talep edebilir ve bu amaçla Kullanıcı’ya anket ya da bilgi formu doldurtabilir. Şirket sunucu ve bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, kullanıcı profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen iletilere yönelik Kullanıcı sınıflandırma çalışmalarında Şirket tarafından kullanılabilecektir. Şirket bu faaliyetlerinde bu Sözleşme’de yer alan Gizlilik Politikasına uygun davranacağını beyan ve taahhüt eder.

 

5.5. Şirket hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme üzerinde ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapabilir ve her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir. Şirket, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel Kullanıcı Sözleşmesi’ni aynı internet bağlantısı altında yeni tarih güncellemesi ile Uygulama ve İnternet Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile Kullanıcı’ya bildirilecektir. Güncel Kullanıcı Sözleşmesi, Uygulama ve İnternet Sitesi'nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve İnternet Sitesi’nin ve/veya Uygulama’nın kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Kullanıcı Sözleşmesi’ne tabi olacaktır.

 

5.6. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı veya Uygulama veya İnternet Sitesi’ni kullanmaya başladığı andan itibaren işbu Kullanım Sözleşmesi’ne uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, Kullanıcı’nın hesabının herhangi bir şekilde kapatılması ile kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

 

6.     Üyelik ve Ödemeler

6.1.KullanıcıUygulama’nın internet bağlantısı ile çalıştığını, Uygulama içeriğindeki video, resim, fotoğraf, grafik, yazı ve görsellerin internet bağlantısı ile görüntülendiğini, internet kullanım bedellerinin Kullanıcı’nın kablosuz ağı veya mobil internet paketi üzerinden karşılanacağını, İnternet kullanım bedellerine ait Şirket’in herhangi bir taahhüdü veya sorumluluğu olmadığını bildiğini ve bu hususlarda kendisinin bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

 

6.2. Uygulama’yı yüklemek ücretsiz olup, Uygulama içi satın almalarda tüm vergiler dâhil satış fiyatı için ayrıca onay alınacaktır.

6.3. KullanıcıŞirket’in Uygulama içindeki abonelik, modül ya da egzersiz ücretleri ile kampanya ve paketleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yapılan değişiklikler için güncelleme ve uygulama bilgilerini düzenli olarak kontrol edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Kullanıcı, Uygulama içinde belirtilen hocanın dersi iptal etmesi veya derse katılmaması durumları dışında, hiçbir şekilde ücret iadesi alamayacağını ve talep edemeyeceğini kabul eder.

6.5. Uygulama ve İnternet Sitesi içerisinde yapılan satın almalar derhal Kullanıcı’nın mobil cihazına gönderilecektir. Kullanıcı’nın mobil cihazının, Apple App Store veya Google Play Store uygulamalarına erişimi için Kullanıcı’nın internete bağlı olması talep edilebilir. Apple App Store ve Google Play Store’un Genel Hüküm ve Koşulları mobil cihazın çeşidine ve Apple App Store veya Google Play Store kullanımına bağlı olarak uygulanacaktır.

6.6. Uygulama ve İnternet Sitesi içerisinde yapılacak satın almalar için yapılan teklifler yapıldıkları an için geçerli olup, Şirket’in satın almaların fiyatlarını tek taraflı olarak her zaman ve önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

6.7. Ücretli Servisler (“Ücretli Servisler”): Şirket’in bazı hizmetleri Sözleşme’nin akdedildiği tarihte veya gelecekte ek bir ödemeye konu olabilir. Ücretli Servisler için kullanım veya üyelik aşamasında Kullanıcı’ya bildirilen bütün ödeme şartları bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

6.8. FaturalandırmaŞirket, Ücretli Servisler’in kullanımı için ödeme hesabı yoluyla (“Fatura Hesabı”) Kullanıcı’lara fatura kesmek için bir üçüncü-şahıs ödeme işlemcisi (“Ödeme İşlemcisi”) kullanabilir. Ödeme süreci, Sözleşme’ye ek olarak Ödeme İşlemcisi’nin hüküm, koşul ve gizlilik şartlarına tabi olacaktır. Şirket, Ödeme İşlemcisi sebebiyle meydana gelecek herhangi bir zarar ve/veya sonuçtan sorumlu değildir.

Ücretli Servisler’i seçmekle Kullanıcı, Şirket’e Ödeme İşlemcisi yoluyla geçerli fiyatlandırmadaki tüm ücretleri, Ücretli Servisler’in her kullanılışında uygulanabilir ödeme hükümleri uyarınca ödemeyi kabul eder ve Ödeme İşlemcisi yoluyla Kullanıcı’nın seçilmiş ödeme sağlayıcısından (“Ödeme Yöntemi”) ödeme alınması için Şirket’e izin verir. Kullanıcı, seçilmiş Ödeme Yöntemi’ni kullanarak ödeme yapmayı kabul eder. Talep gönderilmiş veya ödeme yapılmış olsa dahi Şirket herhangi bir hata veya sorunu düzeltme hakkını saklı tutar.

 

6.9. Ödeme Yöntemi: Ödemelere ilişkin şartlar, Kullanıcı’ların seçmiş olduğu Ödeme Yöntemi veya kredi kartı sağlayıcıları veya finansal kuruluşlarıyla aralarındaki sözleşme hükümlerine bağlı olacaktır. Şirket’in Ödeme İşlemcisi yolu ile Kullanıcı’dan ödemeyi alamaması durumunda, Kullanıcı Şirket’in ilk talebi üzerine Fatura Hesabı’na göre ödenecek miktarın tamamını ödemeyi kabul eder.

6.10. Sürekli Faturalandırma: Kullanıcı tarafından kabul edildiği üzere Ücretli Servisler’den bazıları ilk kullanımda tek seferlik bir ücretlendirmeden sonra sürekli ücretlendirme içeren hizmetler olabilmektedir. Kullanıcı, sürekli ücretlendirme içeren bir ücretli servisi seçerek, ilk kullanımda yapılan ücretlendirmeyi ve sonrasında yapılacak sürekli ücretlendirmeleri ve servisin iptal edilmesine kadar devam edecek tüm sürekli ücretlendirmeleri kabul eder. Kullanıcı verdiği onayı sonlandırana kadar Şirket, ileride onay almaksızın Kullanıcı’ya periyodik ödemeler (aylık, 3 aylık, yıllık vs.) sunabilir.

6.11. Güncel Bilgi: Kullanıcı’ların fatura hesabı için güncel, tam ve doğru bilgileri sağlaması gerekmektedir (fatura adresinde, kredi kartı bilgilerinde değişiklik olması durumları gibi). Kullanıcı’nın ödeme yöntemleri iptal edildiyse (örn: kayıp veya çalınma), onaysız kapanma veya kullanıcı adı – şifre kullanımı gibi bir güvenlik ihlali ihtimali fark edilmişse, Kullanıcı derhal Şirket’i veya Ödeme İşlemcisini bu konuda bilgilendirmelidir. Bu tip bilgilerin değişikliği Apple App Store veya Google Play Store’un satın alıma bağlı olan güvenlik sayfasından yapılabilir.

 

6.12.Eğer Kullanıcı, yukarıda bahsedilen bilgilerden herhangi birini sağlamazsa, Ücretli Servisi yukarıda belirtildiği şekilde sonlandırmadığı sürece Şirket’in Ücretli Servisin her kullanılışında Fatura Hesabı üzerinden ödeme almaya devam edeceğini kabul eder.

6.13. Onaylanan Miktarda Değişiklik: Eğer Kullanıcı’nın Fatura Hesabı’ndan çekilecek ödeme miktarı daha önceden alınması için onaylanan miktara nazaran değişime uğrarsa (vergi miktarlarındaki değişiklik veya yükümlülükten farklı olarak) Kullanıcı, işlemin gerçekleşeceği günden bir gün önce ödeme gününün ve çekilecek miktarın kendisine bildirilmesini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın Ödeme İşlemcisi ile arasındaki anlaşma hükümleri Ödeme Yöntemi’ne uygulanacaktır. Kullanıcı, yapmış olduğu işlemleri Şirket’in işlemden hemen sonra veya fatura dönemleri boyunca veya dönem sonunda topluca faturalandırabileceğini kabul eder.

 

6.14. Onayın Tekrar Doğrulanması: Kullanıcı’nın Ücretli Servisleri kullanmaya devam etmesi veya iptal etmemesi, Şirket’in bu Ücretli Servisler için Kullanıcı’nın Ödeme Yöntemi’nden faturalandırmasına onay vermiş olduğu anlamına gelir. Düzenlen bu fatura miktarları Kullanıcı tarafından ödenmek üzere borç kaydedebilir ve Kullanıcı bu miktarları ödemekten sorumludur. Bu, Şirket’in Kullanıcı’dan direkt olarak ödeme alma hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

6.15. Ücretsiz Deneme Sürümleri ve Diğer Promosyonlar: Ücretli Servise erişim sağlayan tüm ücretsiz deneme sürümleri veya promosyonlar deneme sürümü için belirlenen zaman dilimi içerisinde kullanılmalıdır. Kullanıcı, Ücretli Servis için deneme sürümü sürecinin sonunda herhangi bir ücretlendirme gerçekleşmemesi için deneme sürümü süresinin bitmesinden önce Ücretli Servis kullanımını durdurmalıdır. Kullanıcı, deneme sürümü süresinin bitmesinden önce kullanımını iptal ederse ve buna rağmen hatalı olarak Ücretli Servis bazında ücretlendirilirse Şirket ile info@mindfulnessstudio.app adresinden iletişime geçmelidir.

7.     Kampanyalar

7.1. Şirket, Kullanıcı’ların yararlanması için İnternet Sitesi ve/veya Uygulama üzerinden zaman zaman çeşitli indirim, hediye, fırsat, teklif vb. kampanyalar yapabilir. İşbu kampanyaların tüm şart ve koşulları Şirket tarafından düzenlenecektir.

7.2. Şirket kampanya ve tekliflerin içeriği ile ilgili her türlü değişiklik yapma ve kampanya ve özel tekliflerin yürütme hakkını önceden ve habersiz durdurma hakkını saklı tutar.

8.     Kullanıcının Cayma Hakkı

8.1.Bu maddede düzenlenen cayma hakkı, yalnızca ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden tüketici sıfatındaki gerçek veya tüzel kişi Kullanıcılar için geçerlidir.

8.2. Uygulama, doğrudan Kullanıcı tarafından internet üzerinden indirildiğinden Kullanıcı’nın dilediği zaman Uygulama’dan ayrılarak veya Uygulama’yı mobil cihazından kaldırarak cayma hakkı bulunmaktadır.

8.3. Uygulama içi satın almalar için Kullanıcının cayma hakkı Apple App Store veya Google Play Store’un Genel Hüküm ve Koşulları çerçevesinde uygulanacaktır.

 

9.     Sorumsuzluk

Uygulama ve İnternet Sitesi içindeki her türlü bilgi, egzersiz ve içerik Kullanıcı’nın ortalama olarak herhangi bir tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı olmadığı varsayılarak tavsiye niteliğinde hazırlanmıştır ve kişiye özel değildir. Kullanıcı, bu durumu bilerek uygulamayı kullanmakla ve kullanım öncesi gerek görüyorsa doktorunun onayını almakla yükümlüdür. Şirket, Kullanıcı’nın tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı nedeni ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulamaz.

 

Kullanıcı, Uygulama ve İnternet sitesi içindeki her türlü bilgi, egzersiz ve içeriğin tavsiye niteliğinde olduğunu ve hiçbir hastalık veya sağlık durumunun teşhis ve tedavisini sağlamadığını, bu içerikleri kullanıp kullanmaması konusundaki bütün takdir ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, Kullanıcı’nın seçerek uyguladığı programla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.

 

10.   Mücbir Sebepler

Cihaz ve sistemlerin kurulu bulunduğu ülkede deprem, grev, kötü hava koşulları, salgın hastalıklar, ilan edilmiş olsun ya da olmasın savaş, ambargo, ayaklanma, doğal afetler ve hükümet kararları, Sözleşme koşullarını doğrudan veya dolaylı etkilediği ölçüde mücbir sebeptir. Mücbir sebep süresinde, Taraflar’ın yükümlülükleri askıya alınacak ve bu süre içinde Sözleşme hükümlerinin yerine getirilememesi nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulanmayacak veya Taraflar birbirlerinden zararların tazminini talep etmeyecektir. Bu mücbir sebep durumu 1 (bir) aydan fazla sürer ise, Taraflar başka herhangi bir sorumluluk altına girmeksizin bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.

 

11.   Bağlayıcılık

Taraflar işbu Sözleşme’nin Taraflar üzerinde bağlayıcı olduğunu ve işbu Sözleşme’de yer alan şartların kendi aralarında tam olarak uygulanabilir olduğunu kabul ve beyan eder ve bunlara uygun hareket etmeyi taahhüt ederler.

 

12.   Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Bu Sözleşmenin yorumunda ve işbu Sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır (CISG hükümleri hariçtir, uygulanamaz). Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden tüketici niteliğindeki Kullanıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Kullanıcı’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları İl ve İlçe Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

 

13.   Gizlilik

İşbu Sözleşmenin EK-1’inde belirtilen gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”) esas alınacak ve Kullanıcı’nın Uygulama’yı mobil cihazına indirmesi ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanmaya başlaması ile birlikte, Kullanıcı tarafından kabul görmüş ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

14.   GENEL HÜKÜMLER

14.1. Taraflar’dan herhangi birinin Sözleşmede belirtilen haklardan veya yetkilerden veya müeyyidelerden birini uygulamaması, söz konusu hakkın, yetkinin veya müeyyidenin ve takip eden hakların, yetkilerin ve müeyyidelerin kaybı veya bunlardan feragat anlamına gelmez ve bu yönde bir teamül oluşturamaz.

14.2. İşbu Sözleşme Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca uyuşmazlıkların çözümünde ispata yönelik bir belge niteliğindedir. Kullanıcı ispat ve erişilebilirlik açısından Sözleşmenin kayıt altına alınmasına ve saklanmasına muvafakat etmektedir.

 

14.3. Fikri Mülkiyetin Korunması: Uygulama ve İnternet Sitesi’nin varlıklarının fikri mülkiyeti Şirket’e aittir. Yazılımın yapısı, düzeni, tasarımı, görselleri, içinde yer alan her türlü egzersiz, içerik ve bilgi ile yazılımın kodu uygulama varlıklarını teşkil eder ve Şirket ve tedarikçilerine ait değerli fikri mülkiyeti oluşturur. Tüm bu varlıklar, telif hakları yasaları ve uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır. İşbu Sözleşme, yazılımın ve/veya içeriğin herhangi bir fikri mülkiyet hakkını Kullanıcı’ya vermemekte ve buna ilişkin tüm haklar Şirket tarafından saklı tutulmaktadır.

 

EK-1

GİZLİLİK POLİTİKASI

1. İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Studio mobil uygulamasını (“Uygulama”) indiren veya www.mindfulnessstudio.app internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanan gerçek veya tüzel kişi (“Kullanıcı”) tarafından Şirket ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

2. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir ve Kullanıcının Uygulama’yı mobil cihazına indirmesi ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanması ile yürürlüğe girer. Şirket bu koşulları Uygulama ve İnternet Sitesi üzerinde yayınlamak koşulu ile dilediği zaman ve kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

3. KullanıcıUygulama’yı indirdiğinde ve/veya İnternet Sitesi’ni kullandığında, üyelik esnasında bildirdiği veriler (“Kişisel Veriler”)  ile kullandığı cihazın türü/işletim sistemi/versiyonu, İnternet Sitesi’nde gezdiği internet bağlantıları, tarayıcı versiyonu/türü, uygulama ve/veya İnternet Sitesi içindeki gezinim ve kullanım davranışları, IP bilgisi, uygulama içinde alınan hatalar, uygulama kullanım süreleri, coğrafi konumları gibi  (Uygulama tarafından otomatik toplanan veriler) bilgileri Şirket ile paylaşmayı kabul eder.

4. KullanıcıŞirket’in bu verileri ek bir onaya gerek kalmaksızın EK-2’de belirtilen “Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni”ne uygun şekilde işleyeceğini kabul eder.

5. Kullanıcı bilgileri, Kullanıcı’nın Uygulama’yı silmesini veya üyeliğini sona erdirmesini takip eden 3 (üç) yıl süre ile Şirket veri tabanında saklanacaktır.

6. Şirket, Kullanıcı’nın Apple Sağlık, Apple Health Kit, Google Fit vb mobil ya da giyilebilir teknoloji platformlarında bulunan verilerine erişim talep edebilir. Erişimin amacı, Kullanıcı’nın Uygulama içerisinde dinlediği/izlediği dakikaların bu platformlara eklenmesidir.

7. Kullanıcılar, Şirket’in üçüncü şahıslarla (örneğin tedarikçiler ve iş ortakları; teknik, ödeme ve dağıtım hizmeti taşeronları, reklam ağları, analiz sağlayıcılar, arama bilgisi sağlayıcılar, kredi referans ajansları vs.) kurduğu ilişkiler aracılığıyla da haklarında bilgi (“Başka Kaynaklardan Edinilen Bilgiler”) edinebileceğini kabul ederler.

 

8. Kullanıcı, Şirket tarafından işbu Sözleşme’de/Gizlilik Politikası’nda belirlenen amaçlarla bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmasına muvafakat göstermektedir. Ek olarak kullanıcı aşağıdaki durumlarda da bilgilerinin kullanılabileceğine muvafakat gösterir:

 

-. Şirket’in hizmetlerini sağlamak veya ulaştırmak için üçüncü bir hizmet sağlayıcıya ihtiyaç duyması;

-. Yasal ya da mevzuat zorunlulukları, güvenlik ihtiyaçları;

- İşletme devri/satışı- Şirket’in hak ve mülkiyetinin, diğer kullanıcıların ve üçüncü şahısların hak ve mülkiyetlerinin korunması.

 

9. Uygulama veya İnternet Sitesi içeriğinde Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılabilecektir. Kullanıcının erişim sağladığı içerikler Google Reklam ayarları kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, İnternet Sitesi veya Uygulama üzerinden verilen reklamları, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılar’a ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel veri (ad, soyadı, T.C Kimlik numarası, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitlenin belirlenen amacıyla kullanılabilecektir. İşbu Kullanım Sözleşmesi’nin kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına Kullanıcı tarafından onay verilmektedir. Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, İnternet Sitesi ve Uygulama reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerde yer verdikleri banner alanlarında gösterecektir. Ziyaretçilerin İnternet Sitesi’ne ve Uygulama’ya geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere İnternet Sitesi tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

 

 

EK-2

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY FORMU

 

Bu formun onaylanması ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Mindfulness Alliance Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafınıza www.mindfulnessstudio.app adresli internet sitesinde veya uygulamasında sunulan hizmetlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektesiniz. Şirket tarafından gönderilen iletilerde bu hususta belirtilen yöntemle gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz olarak çıkabilirsiniz.

 

 

EK-3

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

MİNDFULNESS ALLİANCE EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra “MINDFULNESS ALLIANCE” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerine ilişkin sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu aydınlatma metninde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğunuz haklar konusunda bilgi sahibi olmanıza yönelik bilgilendirmeyi bulabilirsiniz.

Kişisel verileriniz, Anayasal güvenceler, uluslararası sözleşmeler 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)  ve “MINDFULNESS ALLIANCE” kişisel veri koruma politikası kapsamında MINDFULNESS ALLIANCE tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir.

1.    MINDFULNESS ALLIANCE TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

MINDFULNESS ALLIANCE olarak, kullanıcılarımıza, kullanıcı adaylarımıza, ilişkin  ad-soyad, e-posta adresi, GSM numarası, kullanıcı şifresi, kullanıcı tercihleri, işlem ve ödeme geçmişi, sosyal medya platformları ile bağlantı yapılması halinde ilgili platformlardan iletilen veriler, Şirketimize vermiş olduğunuz her türlü onay veya   talep, uygulamaya veya İnternet Sitesine erişim bilgileri (IP ve Log bilgileri) vb. kişisel verileri hukuka uygun ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sağlanan hizmet ve faaliyet türüne bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, bilgi formları, internet sitemiz ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Bununla beraber, uygulama içi izlediğiniz videolar, içerik ile reklam görüntülemeleri ve etkileşimleri, satın alma etkinliği, iletişim kurduğunuz veya içerik paylaştığınız kişilerin bilgileri de kişisel verilerinizin güvencesinde Şirket tarafından depolanacaktır.

2.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, her halükarda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

·      MINDFULNESS ALLIANCE ile kurmuş ya da kuracak olduğunuz sözleşmelerin kurulması ve yerine getirilmesi,

·      Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,

·      Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,

·      Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,

·      Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, denetimi ve analizi, ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması, çağrı merkezi hizmeti sunulması, sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması.

Yukarıda sayılan amaçlar dışında kişisel verileriniz ancak açık bir şekilde rıza göstermeniz koşuluyla işlenebilecektir. Tamamen özgür irade ve inisiyatifinizle verebileceğiniz rızanızı her zaman koşulsuz olarak geri alabilirsiniz.

 

 

 

3.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, verilerinizin MINDFULNESS ALLIANCE  tarafından işlenmesine ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca belirli haklara sahipsiniz. Bu kapsamda bize başvurarak:

 

 

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ilgili talebinizi, yazılı olarak bize iletebilirsiniz.

Kanun gereğince, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile hangi hakkınızı kullanmayı ve bu bağlamda hangi bilgileri talep ettiğinize yönelik açıklamalarınızı yazılı ve ıslak imzalı bir şekilde MINDFULNESS ALLIANCE “Levent Mahallesi Çayırçimen sok. Emlak Bankası Blokları A2 Blok No:3 İç Kapı No:36 34330 Beşiktaş / İSTANBUL” merkez adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.

 

Yazılı başvurunuza engel nedenlerin bulunması halinde, yazılı başvurunuzu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri en kısa süre içerisinde tamamlamak üzere info@mindfulnessstudio.app adresine “KVKK uyarınca bilgi edinme talebi” konulu bir mail göndererek de MINDFULNESS ALLIANCE’a başvurabilirsiniz.

 

Başvurunuz, bize ulaşması üzerine en geç otuz gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve tarafınıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Yasa gereği başvurunuzun tamamlanması için gereken işlemlere ilişkin makul bir ücret talep etme hakkımızı saklı tuttuğumuzu hatırlatırız.