“Studio” Uygulaması Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

 1. Taraflar

İşbu Hizmet Kullanımı Sözleşmesi (“Sözleşme”), “Studio” mobil uygulamasını (“Uygulama”) indiren veya www.mindfulnessstudio.app internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanan gerçek veya tüzel kişi (“Kullanıcı”) ile “Levent Mahallesi Çayırçimen sok. Emlak Bankası Blokları A2 Blok No:3 İç Kapı No:36 adresinde bulunan “MİNDFULNESS ALLİANCE EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ” (“Şirket”) arasında  gerçekleşmiş olup, sözleşme maddeleri Kullanıcı’nın Uygulama’yı mobil cihazına indirmesi ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanmaya başlaması ile birlikte , Kullanıcı tarafından kabul görmüş ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

İşbu sözleşmede Kullanıcı ve Şirket gerektiğinde tek olarak “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Studio” Uygulaması Kullanıcı’ların streslerini yönetmelerine, konsantrasyonlarını arttırmalarına, zihinlerini boşaltmalarına, daha iyi beslenmelerine, daha kaliteli bir yaşam sürmek için gerekli fiziksel/zihinsel alışkanlıklar geliştirmelerine yardımcı olacak bilgi ve egzersizleri, görsel ve/veya işitsel yahut yazılı olarak, uzmanlarından konu anlatımı ya da kayıtlı “video/ses/yazılı içerikler” aracılığıyla tavsiye niteliğinde sunan bir uygulamadır.

İşbu sözleşme Uygulama ve İnternet Sitesi’nin kullanım koşulları ve Kullanıcı ile Şirket’in hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Cihaz ve sistemlerin kurulu bulunduğu ülkede deprem, grev, kötü hava koşulları, salgın hastalıklar, ilan edilmiş olsun ya da olmasın savaş, ambargo, ayaklanma, doğal afetler ve hükümet kararları sözleşme koşullarını doğrudan etkilediği ölçüde mücbir sebeptir. Mücbir sebep süresinde, Taraflar’ın sorumluluk ve vazifeleri askıya alınacak ve bu süre içinde sözleşme hükümlerinin yerine getirilememesi nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulanmayacak veya Taraflar birbirlerinden zararların tazminini talep etmeyecektir. Bu mücbir sebep durumu 1 (bir) aydan fazla sürer ise, Taraflar başka herhangi bir sorumluluk altına girmeksizin bu sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

 1. BAĞLAYICILIK

Taraflar işbu sözleşmenin Taraflar üzerinde bağlayıcı olduğunu ve işbu sözleşmede yer alan şartların kendi aralarında tam olarak uygulanabilir olduğunu kabul ve beyan eder ve bunlara uygun hareket etmeyi kati surette taahhüt ederler.

 1. HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır. Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden Kullanıcı, herhangi bir uyuşmazlık durumunda Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir

 1. GİZLİLİK VE REKABET

İşbu sözleşmenin 14. maddesinde belirtilen gizlilik politikası esas alınacak ve Kullanıcı’nın Uygulama’yı mobil cihasına indirmesi ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanmaya başlaması ile birlikte , Kullanıcı tarafından kabul görmüş ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

 1. GENEL HÜKÜMLER
 1. Taraflar’dan herhangi birinin sözleşmede belirtilen haklardan veya yetkilerden yahut müeyyidelerden birini uygulamaması, söz konusu hakkın ve takip eden hakların kaybı anlamına gelmez ve bu yönde bir teamül oluşturamaz.
  1. Madde başlıkları sadece aramada kolaylık sağlamak amaçlı olup sözleşmeye dahil özel anlam taşımaz.
  1. İş bu sözleşme Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca uyuşmazlıkların çözümünde ispata yönelik bir belge niteliğindedir. Kullanıcılar ispat ve erişilebilirlik açısından sözleşmelerin kayıt altına alınmasına ve saklanmasına muvafakat etmektedir.
  1. Kullanıcı, Uygulama üzerinden bilgi ve içerik göndererek Şirket’e bu bilgi ve içeriklerin kullanımı için dünya çapında geçerli, karşılıksız, sürekli ve sınırsız lisans vermiş olduğunu kabul ve beyan eder.
  1. Fikri Mülkiyetin Korunması: Uygulama varlıklarının fikri mülkiyeti Şirket’e aittir. Yazılımın yapısı, düzeni, tasarımı, görselleri, içinde yer alan her türlü egzersiz ve bilgi içeriği ile yazılımın kodu uygulama varlıklarını teşkil eder ve Şirket ve tedarikçilerine ait değerli fikri mülkiyeti oluşturur. Tüm bu varlıklar, telif hakları yasaları ve uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır. İşbu sözleşme yazılımın herhangi bir fikri mülkiyet hakkını Kullanıcıya vermemekte ve açıkça verilmemiş tüm haklar Şirket tarafından saklı tutulmaktadır.
 1. STUDIO GİZLİLİK POLİTİKASI
 2. İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Studio mobil uygulamasını (“Uygulama”) indiren veya www.mindfulnessstudio.app internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanan gerçek veya tüzel kişi (“Kullanıcı”) tarafından Şirket ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.
 3. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir ve kullanıcının Uygulamayı mobil cihazına indirmesi ve/veya İnternet sitesini kullanması ile yürürlüğe girer. Şirket bu koşulları Uygulama ya İnternet Sitesi üzerinde yayınlamak koşulu ile dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.
 4. Kullanıcı, Uygulamayı indirdiğinde ve/veya İnternet Sitesini kullandığında, üyelik esnasında bildirdiği veriler (“Kişisel Veriler”)  ile kullandıkları cihazın türü/işletim sistemi/versiyonu, İnternet sitesinde gezdiği site linkleri, tarayıcı versiyonu/türü, uygulama ve/veya İnternet sitesi içindeki gezinim ve kullanım davranışları, IP bilgisi, uygulama içinde alınan hatalar, uygulama kullanım süreleri, coğrafi lokasyonu gibi  (Uygulama tarafından otomatik toplanan veriler) bilgileri Şirket ile paylaşmayı kabul eder.
 5. Kullanıcı, Şirket’in bu verileri ek bir onaya gerek kalmaksızın EK 1’de belirtilen “Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni”ne uygun şekilde işeleyeceğini kabul eder.
 6. Kullanıcı bilgileri, Kullanıcı’nın Uygulama’yı silmesini veya üyeliğini sona erdirmesini takip eden 3 (üç) yıl süre ile Şirket veri tabanında saklanacaktır.
 7. Şirket, Kullanıcı’nın Apple Sağlık, Apple Health Kit, Google Fit vb mobil ya da giyilebilir teknoloji platformlarında bulunan verilerine erişim talep edebilir. Erişimin amacı, Kullanıcı’nın Uygulama içerisinde dinlediği/izlediği dakikaların bu platformlara eklenmesidir eklenmesidir.
 8. Kullanıcılar, Şirket’in Üçüncü Şahıslarla (örneğin iş ortakları; teknik, ödeme ve dağıtım hizmeti taşeronları, reklam ağları, analiz sağlayıcılar, arama bilgisi sağlayıcılar, kredi referans ajansları) kurduğu ilişkiler aracılığıyla da haklarında bilgi (“Başka Kaynaklardan Edinilen Bilgiler”) edinebileceğini kabul ederler.
 9. Kullanıcı, Şirket tarafından işbu sözleşmede belirlenen amaçlarla bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmasına muvafakat göstermektedir. Ek olarak kullanıcı aşağıdaki durumlarda da bilgilerinin kullanılabileceğine muvafakat gösterir.

1.          Şirket’in hizmetlerini sağlamak veya ulaştırmak için üçüncü bir hizmet sağlayıcıya ihtiyaç duyması;

2.          Yasal ya da mevzuat zorunlulukları, güvenlik ihtiyaçları

3.          İşletme devri/satışı

4.   Şirket’in hak ve mülkiyetinin, diğer kullanıcıların ve üçüncü şahısların hak ve mülkiyetlerinin korunması

Studio uygulaması bir MİNDFULNESS ALLİANCE EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ürünüdür.

EK -1 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

A)       KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

MİNDFULNESS ALLİANCE EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra “MINDFULNESS ALLIANCE” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerine ilişkin sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu aydınlatma metninde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğunuz haklar konusunda bilgi sahibi olmanıza yönelik bilgilendirmeyi bulabilirsiniz.

Kişisel verileriniz, Anayasal güvenceler, uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)  ve “MINDFULNESS ALLIANCE” Kişisel Veri Koruma Politikası kapsamında Nilay Aydoğan tarafından MINDFULNESS ALLIANCE veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir.

MINDFULNESS ALLIANCE olarak, kullanıcılarımıza, kullanıcı adaylarımıza, ilişkin kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, özgeçmiş bilgisi, , erişim bilgileri (uygulama kullanıcı adı ve IP bilgileri) vb. kişisel verileri hukuka uygun ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz. Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve faaliyet türüne bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, bilgi formları, internet sitemiz ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Bununla beraber, uygulama içi izlediğiniz videolar, içerik ile reklam görüntülemeleri ve etkileşimleri, satın alma etkinliği, iletişim kurduğunuz veya içerik paylaştığınız kişilerin bilgileri de kişisel verilerinizin güvencesinde şirketimizce depolanacaktır.

Kişisel verileriniz, her halükarda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olmak üzere şirketimiz ile kurmuş ya da kuracak olduğunuz sözleşmelerin kurulması ve yerine getirilmesi,

•           Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,

•           Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,

•           Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,

•           Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, denetimi ve analizi, ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,

Bunlar dışında kişisel verileriniz ancak açık bir şekilde rıza göstermeniz koşuluyla işlenebilecektir. Tamamen özgür irade ve inisiyatifinizle verebileceğiniz rızanızı her zaman koşulsuz olarak geri alabilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca belirli haklara sahipsiniz. Bu kapsamda bize başvurarak:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ilgili talebinizi, yazılı olarak bize iletebilirsiniz. Kanun gereğince, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile hangi hakkınızı kullanmayı ve bu bağlamda hangi bilgileri talep ettiğinize yönelik açıklamalarınızı yazılı ve ıslak imzalı bir şekilde MINDFULNESS ALLIANCE “Levent Mahallesi Çayırçimen sok. Emlak Bankası Blokları A2 Blok No:3 İç Kapı No:36 34330 Beşiktaş / İSTANBUL” merkez adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz. Yazılı başvurunuza engel nedenlerin bulunması halinde, yazılı başvurunuzu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri en kısa süre içerisinde tamamlamak üzere  “info@mindfulnessstudio.app” adresine “KVKK uyarınca bilgi edinme talebi” konulu bir mail göndererek de bize başvurabilirsiniz.

Başvurunuz, bize ulaşması üzerine en geç otuz gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve tarafınıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Yasa gereği başvurunuzun tamamlanması için gereken işlemlere ilişkin makul bir ücret talep etme hakkımızı saklı tuttuğumuzu hatırlatırız.

MINDFULNESS ALLIANCE tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

6698 sayılı KVKK gereği belirli kişisel verileri işlemek için ilgili kişinin açık rızasına ihtiyaç duymaktayız. Bu nedenle yukarıda yer alan bilgilendirme ve aşağıda yer verilen koşullar çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesine izin vermenizi rica ederiz.

Nilay Aydoğan tarafından “MINDFULNESS ALLIANCE” veri sorumlusu sıfatıyla kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, özgeçmiş bilgisi, erişim bilgileri (uygulama kullanıcı adı ve IP bilgileri) şeklindeki kişisel verilerimin ve uygulama içi izlediğim videolar, içerik ile reklam görüntülemeleri ve etkileşimleri, satın alma etkinliği, uygulama içi iletişim kurduğum veya içerik paylaştığım kişilerin bilgileri de şirket ile kurmuş ya da kuracak olduğum sözleşmelerin kurulması ve yerine getirilmesi, şirketin ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığım/alacağım ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmam durumunda tarafıma yapılacak pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, şirketin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve haklarını kullanabilmesi ve bu amaçlara ilişkin ürün/hizmet geliştirme,  modelleme,  raporlama, skorlama, genel mevzuat çerçevesinde Anayasal güvenceler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca belirlenen ilke ve güvencelere uygun olarak işlenmesine ve aynı amaç ve koşullarla yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlarla, şirketin yurt içinde ve yurtdışında bulunan yönetim ve denetim kurulu üyeleri, ortakları ve iştirakleriyle paylaşılmasına izin veriyorum.